1. Asezarea geografică

Satul Şerpeni are o importanţă strategică, inclusiv militară datorită amplasării pe malul drept al râului Nistru într-o zonă cu maluri abrupte, în locul unde meandrele au una dintre cele mai mari curburi în partea de sud-est al republicii. Aceasta sa demonstrat şi în timpul celui de al doilea război mondial când în 1944 au avut loc cele mai importante lupte de pe teritoriul Moldovei. La fel şi în timpul conflictului armat din 1992 când teritoriul satului a fost survolat de atacuri repetate cu rachete „alazani”.

Satul Şerpeni se învecinează cu satul Puhăceni în partea de nord la o distanţă de 7-8 km şi cu satul Speia la sud-vest la distanţă de 5-7 km. Distanţa până la Anenii Noi este – 26 km, iar până la Chişinău constitue – 70 km.

2. Suprafaţa

Suprafaţa totală a satului Şerpeni este de – 43,49 km².

Fondul funciar al satului constitue 4342 ha, dintre care:

 • terenurile localităţii – 284 ha;
 • terenurile fondului silvic – 910,01 ha;
 • terenurile fondului apelor – 420,18 ha;
 • terenurile cu destinaţie agricolă – 2264,7 ha;
 • terenuri proprietate privată – 1417 ha;
 • loturi pe lîngă casă – 194 ha;
 • grădini – 278 ha;
 • terenuri cu destinaţie specială – 104,63ha;
 • rezerva primăriei – 366,13ha.

 3. Populaţia

Populaţia totală a satului constituie – 3585 persoane, din care: bărbaţi – 1792 persoane, femei – 1793 persoane. Numărul locuitorilor apţi de muncă constituie – 2525 persoane, 405 pensionari, invalizi – 237 persoane.

Componența pe naționalități:

Nationalitate Numar de Locuitori % de Locuitori
Moldoveni/Romani 3550 99.02
Ucraineni 14 0.39
Rusi 10 0.28
Gagauzi 8 0.22
Bulgari 2 0.06
Evrei 0 0
Polonezi 0 0
Tigani 0 0
Altele 1 0.03

Şomeri în căutarea unui loc de muncă, înregistraţi la piaţa muncii – 285 persoane. 

4. Structura administrativ-teritorială

În baza art. 5 al Legii № 436 din 28.12.2006 privind APL, autorităţi ale AP sunt:

 1. Consiliul sătesc, ca autoritate deliberativă ;
 2. Primarul, ca autoritate executivă;

Consiliul sătesc şi primarul funcţionează ca autorităţi autonome şi rezolvă în comun problemele publice ale localităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Consiliul sătesc îşi exercită autoritatea sa pe întreg teritoriul satului Şerpeni respectând legislaţia. Sediul primăriei este o clădire cu două nivele situată în centrul satului, pe care este arborată simbolica statului – drapelul tricolor şi stema de stat a Republicii Moldova. 

5. Situaţia social-economică şi financiară

Bugetul satului pentru 2010 la partea de venituri a fost precizat în sumă de 4481,4 mii lei şi executat în sumă de 4483,4 mii lei ceia ce reprezintă 100 %. La cheltueli din suma precizărilor anuale ce constitue 4616,4 mii.lei s-a executat în volum de 4355,1 mii lei adică 94,3 %. Nu au fost admise datorii la salarizare.

Pentru anul 2011 bugetul satului a fost stabilit la venituri şi cheltueli în sumă de 4359,1 mil.lei fără deficit bugetar.

6. Sănătate

Pe teritoriul satului funcţionează Oficiul Medicilor de Familie care deserveşte 2131 persoane asigurate, din care 874 sunt copii pînă la 18 ani. Natalitatea în anul 2010 a constituit 24 copii, iar în 2011 în 8 luni este – 22 copii. Decedaţi în 2010 a fost – 46 persoane, iar în 2011 în 8 luni constitue 29 oameni.

Medici de familie sunt 2 persoane, asistente medicale de familie – 6 persoane.

Toate edificiile au fost reparate capital iar condițiile de muncă sunt la cel mai înalt nivel făcând posibil deservirea calitativă a pacienților.

 • Învăţămîntul

În satul Şerpeni funcţionează gimnaziul cu un potenţial de 395 elevi, o instituţie preşcolară cu un contingent de 150 copii. Timp de 4 ani contingentul şcolar s-a redus cu 92 elevi sau cu 18,8 %. Reducerea numărului de elevi se produce din următoarele cauze: scade rata natalităţii şi creşte exodul părinţilor cu copii.

8. Cultură şi turism

Reţeaua instituţiilor de culturã cuprinde un cămin cultural cu o capacitate de 350 locuri, o bibliotecă publică, un muzeu în incinta şcolii. Potenţialul cultural al satului este exprimat prin colectivele artistice ale angajaţilor din şcoală şi grădiniţă „Roua diminieții ”, „ Sălcioara”, „Haiducii” și cercul de dansuri a copiilor, activează formaţia „Farmec Şerpeni” care prezintă o dinastie de muzicieni a familiei Pleşcan.Un loc aparte le revine sportivilor din localitate care ne duc faima în tot raionul, dar şi la nivel de republică, unii din ei depăşesc hotarele micii noastre ţărişoare. Toate sunt posibile vechilor tradiţii care se menţin în baza stadionului bine amenajat şi întreţinut, stadionul cu înveliș artificial, precum şi sala sportivă recent trecută prin proiet de investiție reconstruită și oferită sătenilor în serviciu.

O oază de revelaţie o constitue biserica ortodoxă cu Hramul „Sfîntul Gheorghe”, precum şi Complexul memorial „Capul de pod Şerpeni” bine cunoscut în toată republica. Tradiţional primăvara se organizează festivalul republican a cântecelor populare „La Nistru la mărgioară”. Condiţiile tehnice nu permit desfăşurarea pe scară largă a activităţilor culturale de masă pe parcursul perioadei rece. Căminul cultural este fără sistem de aprovizionare cu agent termic.Cea mai favorizată în acest sens este biblioteca publică care a beneficiat de 2 finanţări externe şi astăzi are sistem de termoficare autonom, sa efectuat o reparaţie capitală a interiorului, este dotată cu mobilier, dispune de un centru de informare dotat cu 8 calculatoare unite la internet, printer, scaner, xerox. Fondul de carte constitue 9178 publicaţii în limba de stat cu grafie latină e în număr de 95 %. Instituţiile de cultură duc lipsă de aparataj modern, de material didactic.

9. Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei

 Protecţia socială este asigurată de Casa Teritorială de Asigurări Sociale şi de Direcția Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Anenii Noi. Prin intermediul fondului de susţinere socială a populaţiei au fost alocate cu titlu de ajutoare băneşti 189,615 mii lei, beneficiari fiind 106 persoane. Din fondul republican de susţinere a populaţiei au fost ajutate 321 persoane care au primit suma de 90160 mii lei. Alte 4000 lei au fost alocate din bugetul local pentru susţineraaea a 23 persoane.

În anul 2010 au beneficiat de foi de sanatoriu – 34 persoane. În sat sunt la evidenţă 405 pensionari, 210 persoane cu dizabilităţi, 7 persoane rău văzătoare, 4 persoane cu deficiențe auditive, 9 participanţi la conflictul de la Nistru, 7 participanţi la evenimentele din Afganistan, un participant la evenimentul din Cernobîl, 285 de şomeri înregistraţi.

În sat se simte necesitatea deschiderii unui centru pentru copiii şi tineret, un centru informaţional, un local pentru bătrâni şi o cantină socială, toate sunt un rezultat a exodului în creştere a populaţiei active din localitate.

10. Transport şi telecomunicaţii

În Șerpeni există SRL „Ţurcan” care prestează servicii de transport auto, zilnic de aici sânt efectuate 9 rute regulate spre municipiul Chişinău, or. Anenii Noi şi alte localităţi ale raionului.

Serviciile de telefonie şi telegrafie sunt prestate se SA „Moldtelecom”. Telefonia mobilă este asigurată de opertaorii GSM a SA „Orange” şi SA „Moldcell” şi UNITE. Satul dispune de fibră optică.

Energia electrică în sat se livrează de compania Î.C.S. RED„Union Fenosa” SA. Toată localitea este conectată la reţeaua de gaze naturale, la rețeaua de apă potabilă sunt conectate toate instituțiile publice și 95% din gospodăriie private. Reţeaua de canalizare este lipsă, funcţionează 4 haznale autonome la instituţiile publice. Funcţionează 2 fântâni arteziene din (totalul 5) şi 56 fântâni de mină, 3 izvoare.

11. Comerţul

Comerţul în satul Şerpeni este efectuat prin intermediul a 10 unităţi de comerţ cu amănuntul. Un magazin mixt al cooperativei de consum Anenii Noi, 9 unităţi private de alimentaţie publică şi materiale de construcţie. La fel funcționează o sală de ceremonii.

12. Relaţii internaţionale

 Satul Şerpeni raionul Anenii Noi este membru al Euroregiunii „Sireţ-Prut-Nistru” ce reprezintă o asociaţie de 18 raioane din RM şi 3 judeţe din România. Euroregiune Sireţ-Prut-Nistru” are ca scop extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre colectivităţile şi autorităţile locale în domeniile economic, educaţional, cultural, ştiinţific şi sportiv, asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii în contextul alinierii la standartele în domeniu şi plan european, urmăreşte, deasemeni, respectarea, apărarea şi garantarea drepturilor şi intereselor unităţilor teritorial administrative membre ale Euroregiunii „Sireţ- Prut-Nistru”. Suntem ăn proces de înfrățire cu mai multe localități din România cum ar fi comuna Leșu și Parva din județul Bistrița Năsăud, cu comuna Zăpodeni, județul Vaslui și comuna Ghimpați, județul Giurgi.